Park Wschodni we Wrocławiu


Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Park Wschodni (dawniej Ostpark) we Wrocławiu należy do parków krajobrazowych. Powstał w pierwszej połowie XIX w., zajmuje powierzchnię ok. 32,5 ha w tym 0,15 ha to wody. Użytkownikami obiektu są Wydział Gospodarki Komunalnej i Urząd Dzielnicowy a nadzór pełni Zarząd Zieleni Miejskiej.

Położony jest we wschodniej części Wrocławia z wejściem od ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie ogródków działkowych i osiedla Księże Małe. Dojazd od ulicy Krakowskiej tramwajami 3, 5 lub autobusami 100, 114 i 134. Ze względu na swoje położenie Park Wschodni jest jednym z parków najmniej narażonych na hałas. Otoczony jest korytami i odnogami rzek Odry i Oławy, a w pobliżu znajduje się tylko jedna ważna droga komunikacyjna.

Wspomniany szlak komunikacyjny jest źródłem hałasu o wartości nie przekraczającej 60 dB, a z przeprowadzonej symulacji wynika, że wzrost natężenia ruchu drogowego nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu w głębi parku i szacowany jest na ok. 55 dB około 150 m od krawędzi jezdni.

Park posiada naturalne granice wyznaczone przez rzekę. Od strony południowej tereny zielone przecina rzeka Oława Górna, a od północnego wschodu koryto Oławy Dolnej. Północno-zachodnią granicę parku wytycza kanał, który łączy oba koryta rzeki. Na terenie parku wyznaczone są alejki spacerowe z rozmieszczonymi wzdłuż nich ławeczkami i koszami na śmieci.

Z lotu ptaka cały układ komunikacyjny parku wraz z układem wodnym i terenami zielonymi kształtem przypomina rybę (mapa nr 1). W parku znajdują się punktowo rozmieszczone drzewa, kilka polan, z których największa położona jest w części zachodniej.

Park Wschodni stanowi doskonałe miejsce rekreacji i wypoczynku wrocławian, którzy spędzają tu wolny czas całymi rodzinami. Poszczególne jego części posiadają różne klimaty i mają różnorodny charakter, od uporządkowanego, z wyraźnie zaznaczonymi ścieżkami i z ławeczkami – aż do części “dzikiej”, w której spacerowicz może poczuć namiastkę lasu. Ta różnorodność przyciąga, lecz mimo wszystko jest to jeden z najmniej znanych wrocławskich parków, choć wcale nie należy do niewielkich. Może dlatego, że bardzo trudno znaleźć do niego wejście, które nie jest w żaden sposób oznakowane.

Trawnik z żywopłotem o długości kilkudziesięciu metrów, pomiędzy torami kolejowymi a ogrodzeniem komisu samochodowego, jest wejściem, przedsionkiem do parku, bramą tajemną kryjącą niespodziankę, lecz mało kto o tym wie. Lata świetności park ma już za sobą.

Żal niewykorzystanych, popadających w ruinę uroczych przystani dla łódek, które niszczeją z roku na rok.

Historia

Na terenie utworzonego w XIX wieku parku znajdowała się kawiarnia z tarasem, boisko, place do gier, kąpielisko rzeczne i przystanie dla łódek, po których obecnie pozostały tylko kamienne schody. Działania wojenne przyczyniły się do znacznego zniszczenia terenów parku. Po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą ciężar walk i linia frontu przesunęła się w rejon Bierdzian. Przebiegała zatem przez południową część kompleksu parkowego. Po zakończeniu działań wojennych nie prowadzono żadnych prac renowacyjnych. Obecnie park jest stale odnawiany.

Przyroda

Park Wschodni tworzą lasy, które mają charakter przejściowy między łęgiem a grądem. Występuje tu 56 gatunków drzew i krzewów z zachowaną dużą liczbą gatunków rodzimych. Z pośród drzew wyróżnić można: jodłę pospolitą, żywotnika zachodniego, żywotnika wschodniego, grab pospolity, korkowiec, dąb błotny, dąb szypułkowy oraz wierzbę białą w odmianie zwisającej.

Duża część parku to tereny podmokłe z licznymi rozlewiskami i zbiornikami wodnymi, o brzegach pokrytych rzęsą wodną. Kanały i cieki przebiegają wśród łąk i zadrzewień. Odcięty fragment starego koryta Odry jest siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Z roślin wodnych występują tu między innymi grążel żółty i salwinia pływająca.

Park Wschodni odwiedzają też czasami sarny i dziki żyjące w lasach na obrzeżach miasta, występują tu liczne chrząszcze i motyle nocne, zaskroniec i jaszczurka zwinka. Podmokły teren parku jest atrakcyjnym środowiskiem dla wielu wodnych ptaków i płazów między innymi spotkać tu można żabę jeziorkową i rzekotkę.

Ścieżka

Ścieżka dydaktyczna ma charakter przyrodniczo-ekologiczny. Wyznaczona trasa umożliwia poznanie najbliższego krajobrazu, flory i fauny parku.
 

1. Spacer po parku rozpoczynamy idąc dróżką od ul. Krakowskiej. Alejka po lewej stronie obsadzona jest dębami. Idąc dalej, po lewej stronie mijamy ogródki działkowe z przyległym do nich parkingiem samochodowym. Kierujemy się w lewo w stronę mostku.
 

2. Skręcając za mostem w lewo z tyłu pozostawiamy obszar obsadzony wierzbą, topolą, lipą. Po prawej stronie widać rozległą polanę natomiast po lewej stronie wierzby płaczące.
 

3. Spacerując dalej wzdłuż alejki mijamy drzewostan złożony z olszy, klonu, jesionu i dębów. Po drodze można obserwować zachowanie wiewiórek. Dochodzimy do rozwidlenia dróg, na którym znajduje się murowany klomb z krzewinami. Po lewej stronie widoczny jest zespół żywotnika zachodniego i wschodniego, drzewa iglaste.
 

4. Podążając ścieżką na północ mijamy po lewej kolejne ogródki działkowe i dochodzimy do rozlewiska rzeki Oławy. W tym rejonie parku można obserwować ptaki środowisk podmokłych i liczne płazy. Widoczne jest też spiętrzenie rzeki Oławy.
 

5. Kierując się dalej, ścieżką w prawo widzimy po lewej stronie kanał wodny, do którego w równych odstępach prowadzą kamienne schody. Pozostałość po dawnym użytkowaniu kanałów wodnych do rekreacyjnej żeglugi śródlądowej.
 

6. Przechodząc dalej przez most mijamy obszar osadzony drzewami iglastymi i dochodzimy do polany, na której jest plac zabaw oraz “oczko” wodne.
 

7. Cofając się do alejki prowadzącej wzdłuż odnogi Oławy Górnej kierujemy się do wyjścia mijając polanę parkową.

Bibliografia

Aichele Dietmar, Jaki to kwiat?, Warszawa 2006
Ewidencja założeń ogrodowo – parkowych województwa wrocławskiego, egz. arch. rej. 127/87, archiwum Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu
Habrat Tomasz, Klimat akustyczny w parkach wrocławskich, cz II, Stan perspektywiczny, badania modelowe, Wrocław 1999
Korycki T., Klimat akustyczny w parkach wrocławskich cz.I Analiza stanu istniejącego, Wrocław 1999
Mowszowicz Jakub, Pospolite rośliny naczyniowe Polski, Warszawa 1986
Ziółkowska Maria, Gawędy o drzewach, Warszawa 1988
Guziak Adam, Biosfera. Raport 2002 – Środowisko, Wrocław, http://www.eko.org.pl/wroclaw/srodowisko/
http://www.szlachta.wroclaw.pl
http://www.wroclaw.pl
http://www.atlas-roslin.pl/

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Nowodworska 78/82
54-348 Wrocław
e-mail: zsiglp@wp.pl
Opiekun grupy:
Marta Iwan 
Autorzy opisu:
uczniowie niedosłyszący klasy 1PC: Wioletta Rusek, Klaudyna Krawczyk, Michał Rusnarczyk, Mateusz Nowak, Bartosz Lebiedziński, Arkadiusz Sławski, Łukasz Dasowicz,
uczniowie klas ogólnych i integracyjnych: Seriffa Omurli, Beata Kochanowska, Jakub Styller
Współpracujacy nauczyciele:
Podziękowania:
Serdeczne podziękowania
- za wnikliwą ocenę, korektę, zaangażowanie i pomoc techniczną: Agnieszce i Pawłowi Rybczakom, Edycie Olech, Agnieszce Krzyżanowskiej, Zbyszkowi Malcowi,
- za udostępnianie danych i pomoc w ich uzyskaniu: pracownikom Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu.


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych