Park miejski w Ostrowie Wielkopolskim


Województwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski

Ostrów Wielkopolski leży na południu województwa wielkopolskiego. Park Miejski znajduje się w śródmieściu, na południowy wschód od Rynku. Zarząd nad parkiem sprawuje Urząd Miasta.

Powierzchnia parku stanowi 60292 m2, w tym trawników 17010 m2, a 6256 m2 to powierzchnia stawu parkowego. Park ograniczony jest ulicami: od strony południowej – ul. Ks. Jana Kompały, od wschodu – ul. Piłsudskiego, od północy – ul. Ledóchowskiego, od zachodu – Aleja Powstańców Wielkopolskich, gdzie naprzeciwko parku znajduje się Urząd Miasta.

W parku brak jest budynków. W części południowo zachodniej parku znajduje się staw z małą wysepką. Kompozycyjnym uzupełnieniem dla stawu jest rozległa polana znajdująca się w północno-wschodniej części. Na północny wschód od stawu mieści się amfiteatr na ok. 200 miejsc. W różnych częściach parku ustawionych jest 66 ławek, brak jest szaletów. Utrzymanie czystości ułatwiają 22 betonowe kosze z metalowymi wkładami.

Historia

Park powstał w latach 1942-1943, a przy jego zakładaniu zatrudnione były więźniarki z hitlerowskiego obozu pracy, który znajdował się w Ostrowie. W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszego parku zaczęto budować szkołę powszechną z 13 salami (skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich i ulicy Ledóchowskiego). Wybuch II wojny światowej uniemożliwił dokończenie tej inwestycji. Niemiecki zarząd miasta polecił rozebrać budynek, a teren włączyć do tworzenia parku. Park Miejski modernizowany był w latach 50. i 70.XX wieku.

W trakcie przebudowy usunięto wiele krzewów oraz zmodyfikowano układ dróg i nawierzchnię głównej drogi. Pobudowano amfiteatr i wprowadzono oświetlenie elektryczne. Na jego terenie znajduje się sztucznie utworzony staw. W 2004 r. przystąpiono do całkowitego wykaszania szuwaru pałkowego na stawie. Jednak nie samo koszenie było groźne dla przyrody tego miejsca, ale przede wszystkim planowane całkowite usunięcie całej roślinności wraz z kłączami, korzeniami i głęboką warstwą ziemi, co doprowadziłoby do całkowitej likwidacji roślinności i siedlisk ptaków na wiele lat.

Podczas interwencji PwG OTOP w Urzędzie Miejskim Władze Miasta zrezygnowały z całkowitej likwidacji roślinności na stawie, pozostawiając ostatnią nie wykoszoną kępę od strony ulicy Ks.J. Kompały.

Dzisiaj park pełni funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Corocznie organizowane są na terenie parku festyny rodzinne, festyny miejskie, koncerty zespołów młodzieżowych.

Przyroda

Park Miejski to enklawa zieleni w centrum Ostrowa. Wśród kilkudziesięciu gatunków nasadzeń roślin drzewiastych na uwagę zasługują: iglicznia trójcierniowa odmiana bezkolcowa (Gleditsia triacanthos "Inermis"), platan klonolistny (Platanus x acerifolia), leszczyna turecka (Corylus colurna) oraz różne odmiany jabłoni ozdobnych (Malus). Granicę parku od ul. Powstańców Wielkopolskich podkreśla trójrzędowa aleja, składająca się ze 134 drzew orzecha włoskiego (Juglans regia).

Na terenie parku znajdują się pomniki przyrody. Klon srebrzysty (Acer saccharicum) rośnie przy alejce w północna zachodnim krańcu parku, blisko skrzyżowania al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Ledóchowskiego. Drzewo to pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. Uznany za pomnik przyrody 20.02.1989 r. Przy wschodnim krańcu parku, 8 m od ul. Piłsudskiego rośnie lipa srebrzysta (Tilia tomentosa), objęta ochroną od 15.02.1982 r.

W parku można spotkać: wiewiórki, kaczki krzyżówki, łyski, szpaki, sroki, kosy, kwiczoły, kawki, pustułki, oknówkę, jaskółki i liczne owady. W stawie żyją plocie i wzdręgi.

Ścieżka

Ścieżka związana jest przede wszystkim z dendrologią i zbiornikiem wodnym. Została zaprojektowana w oparciu o walory przyrodnicze parku. Wyznaczono poszczególne jej etapy, nawiązując do istniejących alejek wewnętrznych.
 

1. Trasę wycieczki rozpoczynamy od południowo-zachodniej części parku (od skrzyżowania ul. Ks. J. Kompały i Alei Powstańców Wielkopolskich). Wzdłuż Alei Powstańców Wielkopolskich ciągnie się trójrzędowa aleja, składająca się ze 134 drzew orzecha włoskiego (Juglans regia). Dalej idziemy w kierunku stawu (północny wschód). Po drodze na uwagę zasługują: lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), jesion pensylwański (Fraxinus pensylvanica), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), wierzba biała (Salix alba), lilak pospolity (Syrynga vulgaris).
 

2. Dochodzimy do stawu. Roślinność stawu rozwinęła się jako efekt eutrofizacji, w wyniku spływu do tego niewielkiego i nie mającego przepływu zbiornika wody stojącej. W zbiorniku występuje bogaty szuwar pałkowy, otaczający staw na długości ok. 1/3 jego linii brzegowej, na który składa się głównie pałka wąskolistna. Ponadto występują: kosaćce wodne, rzęsa wodna, trzcina pospolita, 30 gatunków roślin naczyniowych, rogatek sztywny, mozga trzcinowata. Występowanie tego typu roślin wskazuje na to, że woda w stawie należy do średnio zabrudzonych. Roślinność stawu stworzyła odpowiednie warunki do gniazdowania ptaków wodnych: łyski, kokoszki, kaczki krzyżówki.
 

3. Walory stawu.
- przyrodnicze – mała ostoja naturalnej przyrody,
- edukacyjne – kontakt z ptakami wodnymi (prowadzenie obserwacji, kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw na przykładzie jego ochrony przez Władze Miasta i Ministra Środowiska ze względu, że zabrania się niszczenia siedlisk gatunków chronionych, jakim jest np. kokoszka),
- przy stawie od strony zachodniej znajduje się grupa żywotników zachodnich (Tuja occidentalis).
 

4. Skręcamy w prawo, w kierunku amfiteatru. Podziwiamy wierzbę kruchą (Salix fragilis), dąb czerwony (Quercus rubra), robinię akacjową (Robinia pseudoacacia), klon jesionolistny (Acer negundo), wierzbę białą (Salix alba).
 

5. Przy amfiteatrze znajdują się krzewy ozdobne: irga rozkrzewiona (Cotoneaster divaricata), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) i byliny wiosenne.
 

6. Wchodzimy na alejkę w kierunku północnym i podziwiamy: lilaki (Syrynga vulgaris), wierzbę białą (Salix alba), dąb czerwony (Quercus rubra), klon ginnala 6-pniowy (Acer ginnala). Mijamy dalej: brzozę brodawkowatą (Betula verrucosa), klony pospolite (Acer platanoides), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), jabłoń ozdobną (Malus sp.), lipy drobnolistne (Tilia cordata), klon polny (Acer campestre), jaśminowiec (Philadelphus) oraz kompleks brzóz brodawkowatych (Betula verrucosa).
 

7. Docieramy do pomnika przyrody – lipy srebrzystej (Tilia tomentosa) o obwodzie 85 cm, wysokości 15 m i koronie 15 m.
 

8. Kierujemy się alejką na zachód, gdzie na uwagę zasługuje: dąb czerwony (Quercus rubra), leszczyna turecka (Corylus colurna), jabłoń ozdobna 3-pniowa (Malus sp.), topola czarna odmiana włoska (Populus nigra Italica), wierzba krucha 4-pniowa (Salix fragilis), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), skupina krzewów z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare), platan klonolistny 3-pniowy (Platanus x acerifolia).
 

9. Dochodzimy do pomnika przyrody 3-pniowego klonu srebrzystego (Acer saccharinum) o wymiarach: obwód 64+28+21 cm, wysokość 12 m, korona 12 m.
 

10. Znajdujemy się u wylotu z parku w części północno-zachodniej, kończąc ciekawe spotkanie z przyrodą. Na zakończenie rzucamy okiem na głaz narzutowy i podziwiamy widok pięknej polany, znajdującej się wśród zadrzewień, która jest miejscem naszych miejskich festynów.

Bibliografia

Bibliografia
Inwentaryzacja Szaty Roślinnej Parku Miejskiego w Ostrowie Wlkp., 1992
pr. zbiorowa, Ptaki. Kolekcja Juniora, Warszaw 1996
Eisenreich Wilhelm, Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce, Oficyna Wydawnicza Mulico, Warszawa, 1994
“Przyroda Południowej Wielkopolski”, 2005
“Przyroda Południowej Wielkopolski”, 2006
http://www.sp1ostrow.neostrada.pl
http://www.ostrowwlkp.pl

Uwagi

Informacje dodatkowe
Na terenie parku znajdują się ławeczki. Brak jest szaletów. Parkingi znajdują się przy Urzędzie Miasta o stronie zachodniej parku. Od strony południowej parku, po drugiej stronie ul. Ks. J. Kompały, znajdują się Ogródki Jordanowskie.
Silne strony parku to bogactwo gatunkowe drzew. Park jest miejscem festynów i codziennego wypoczynku mieszkańców.
Nasze postulaty:
- proponujemy wymianę zardzewiałych tabliczek informujących o pomnikach przyrody,
- umieszczenie na terenie parku znaków nakazujących sprzątanie psich odchodów, a w związku z tym ustawienia pojemników na nieczystości i umożliwienie w obrębie parku zakupu odpowiednich opakowań,
- ustawienie stolików z blatami do gry w szachy i warcaby,
- ustawienie szaletów.

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
ul. Partyzancka 15
63-400  Ostrów Wielkopolski 1
e-mail: sp1sek@vp.pl
Opiekun grupy:
Marta Bruchwalska Violetta Napierała
Autorzy opisu:
W realizacji projektu wzięli udział uczniowie kół:
Kół Przyrodniczych: Magda Bogaczyk V e, Robert Bieganek VIe, Tadeusz Jarmołowicz Vc, Mateusz Ratajczak Ve, Anna , Wrześniacka VI, Annet Smit Ve, Marta Lenartowicz VIe, Maks Stasiak IIb, Amadeusz Biernat IIb, Jakub Frąszczak IIb, Szymon Adamczak Iib – opieka koło przyrodnicze klas IV-VI – mgr M. Bruchwalska, koło przyrodnicze klas I-III – mgr V. Napierała
Koło Plastyczne: Marzena Grzelak IV d, Marika Skrycka IV d, Kinga Skrycka IVd, Magdalena Bogaczyk Ve, Agata Godziszewska Ve, Kinga Ćwiklińska Vc, Marlena Szczepaniak Vc, Kątny Dawid VIc – opieka mgr Hanna Zielińska-Wiśniewska
Koło Historyczne: Joanna Szymczak VIa, Jakub Podejma VIa, Mikołaj Bodylski VIa, Karolina Szóstak Vc, Amanda Jabłońska VIa, Małgorzata Czarnecka VI a – opieka mgr Emilia Baran
Informatyk – mgr inż. Jerzy Dolski
Współpracujacy nauczyciele:
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy:
- pani mgr Wiesławie Janowskiej z Wydziału Ochrony Przyrody,
- pracownikom Wydziału Promocji Miasta,
- Dyrekcji Szkoły za sfinansowanie realizacji projektu.

Galeria

  Jeszcze nie dodano załączników. Możesz dodać załączniki po zalogowaniu się.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych