Park miejski centrum rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w Wolbromiu


Województwo: małopolskie

Powiat: olkuski

Park znajduje się w Wolbromiu przy ulicy Krakowskiej i Konopnickiej, przypomina kształtem figurę geometryczną (prostokąt). Powierzchnia parku wynosi 1,5430 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu. Od strony ulic park jest ogrodzony z dwoma wejściowymi bramami. Wyjście główne znajduje się od strony wschodniej parku przy ulicy Krakowskiej, a boczne od strony północnej przy ulicy Konopnickiej. Od strony zachodniej i południowej park graniczy z posesjami prywatnymi. Przez środek parku przebiega główna aleja pokryta kostką brukową. Aleja ta jest w całości oświetlona.

W miejscu, w którym kończy się główna aleja, znajdowała się fontanna, jednak nie zachowała ona swojego charakteru do czasów współczesnych. Przy wejściu głównym znajduje się plac zabaw dla dzieci o powierzchni 400 m2 wyposażony w różnego typu huśtawki i zjeżdżalnie oraz ściany wspinaczkowe. Po prawej stronie dawnej fontanny znajduje się skatepark o powierzchni 490 m2 wykonany z betonu drobnoziarnistego. Do elementów skateparku wchodzi bank o wymiarach 300x366x150 cm, quoter o wymiarach 300x366x150 cm oraz funbox o wymiarach 630x720x60 cm. Wzdłuż ulicy Konopnickiej wytyczono miejsca parkingowe. Obecnie park pełni funkcję rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową

Historia

Obecny park miejski został założony w okresie międzywojennym. Pierwsze wzmianki o jego powstaniu pochodzą z roku 1933, kiedy to przy ulicy Krakowskiej założono skwer, a właściwie niewielki park miejski zlokalizowany na dawnym terenie bagnistym przy potoku Pokrzywianka po południowej stronie miasta. W okresie powojennym park otrzymał imię Marii Mrozowskiej. W 1951 r. park został ogrodzony, powstała wówczas aleja główna parku kończąca się okazałą fontanną, która to nie przetrwała do okresu współczesnego, oraz dwie aleje boczne, po których pozostał ślad w postaci zdewastowanych ławek. Park pełnił wtedy funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Niestety po okresie swojej świetności w latach 60. i 70. XX wieku systematycznie ulegał dewastacji.

W 2005 r. Gmina Wolbrom złożyła projekt pod nazwą: “Park miejski – centrum rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu. Celem tego projektu jest rewitalizacja częściowo zdegradowanych obszarów miejskich. Po uzupełnieniu wniosku w styczniu 2006 r. w parku rozpoczęto realizację projektu. Dzięki temu powstał okazały plac zabaw przy głównym wejściu od ulicy Krakowskiej oraz skatepark przy wejściu bocznym od ulicy Konopnickiej. Dalsze działania mają na celu przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez uporządkowanie dawnej infrastruktury parku. Do czasów współczesnych przetrwały również okazałe drzewa. Umieszczenie w ich konarach budek lęgowych sprawia, że park zyskuje jeszcze jedną funkcję: przyrodniczo-badawczą, a dzięki powstaniu skateparku – funkcję sportową.

Przyroda

W parku przeważa drzewostan liściasty. Obecny skład gatunkowy silnie związany jest z okresem powstawania parku, o czym świadczy przeprowadzona uproszczona inwentaryzacja dendrologiczna. Spośród gatunków rodzimych na szczególną uwagę zasługują okazałe topole w okolicy skateparku, których obwód przekracza 250 cm. Równie okazałe są aleje brzozy brodawkowatej oraz jesiona wyniosłego, których to obwody przekraczają 200 cm. Tuż obok placu zabaw można podziwiać wspaniałe klony srebrzyste. Przy głównej alei znajduje się również stanowisko olbrzymich czeremch amerykańskich, których obwody przekraczają 200 cm. W obrębie całego parku można natknąć się również na robinię akacjową, lipę drobnolistną, klon jawor, kolutetę połdniową oraz wierzbę płaczącą - okazałą pozostałość po dawnych bagnach. Dzięki kilkunastu budkom lęgowym można w parku również obserwować liczne gatunki ptaków, do których należą między innymi: rudzik, drozd śpiewak, szpak oraz świergotek drzewny. W niższych partiach runa leśnego spotykamy kilka gatunków ślimaków. W parku nie ma drzew, które byłyby pomnikami przyrody, ale obwody niektórych z nich wskazują, że w niedalekiej przyszłości zostaną zakwalifikowane jako pomniki przyrody.

Inwentaryzacja dendrologiczna (obwody drzew mierzone na wysokości 130 cm), wybrane okazy:
- Topola – 391 cm
- Jesion wyniosły – 214 cm
- Brzoza brodawkowata – 277 cm
- Klon srebrzysty – 190 cm
- Czeremcha amerykańska – 231 cm
- Wierzba płacząca – 197 cm
- Klon srebrzysty – 191 cm
- Jesion amerykański – 226 cm
- Klon zwyczajny – 207 cm

Ścieżka

Park miejski jest doskonałym miejscem do obserwacji przyrody w naturalnym środowisku, dlatego została w nim wytyczona ścieżka uwzględniająca okazy tutejszej fauny i flory z akcentami sportowo- rekreacyjnymi. Walory te sprawiają, że oprócz miłośników przyrody wolny czas spędzać mogą tutaj osoby z zacięciem sportowym szlifujące jazdę na rolkach i desce.

1. Trasę rozpoczynamy od wejścia głównego od strony ulicy Krakowskiej. Idąc w kierunku zachodnim główną aleją, zatrzymujemy się po około 20 m tuż obok placu zabaw. To miejsce szczególnie atrakcyjne dla dzieci, gdyż plac wyposażony jest w liczne zjeżdżalnie, huśtawki, ścianki wspinaczkowe. Z punktu widzenia przyrodniczego okolica placu zabaw jest równie ciekawa. Występuje tu między innymi klon srebrzysty, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, jesion amerykański oraz przyciągająca swoimi żółtymi kwiatami kolutea południowa.

2. Od placu zabaw kierujemy się na północ i przechodzimy równocześnie aleje główną. Tuż za nią znajduje się stanowisko olbrzymich czeremch amerykańskich i jest to kolejny gatunek, który możemy rozpoznać w tym parku. Na uwagę zasługują również: wierzba płacząca i klon jesionolistny oraz klon jawor.

3. Od stanowiska czeremchy amerykańskiej kierujemy się na południe, przechodząc aleję główną. Po około 20 m docieramy do alei brzozy brodawkowatej. W konarach tych drzew umieszczono budki lęgowe. Miejsce to jest nieocenione dla obserwacji ptaków. Dostarcza również niezapomnianych wrażeń dźwiękowych.

4. Od alei brzóz kierujemy się na północ i dochodzimy ponownie do alei głównej. Podążając w kierunku północno-zachodnim, napotykamy skatepark. Znajdują się w nim elementy jezdne (quoter, bank i funbox) umożliwiające doskonalenie jazdy na rolkach i desce. Powierzchnia obiektu przekracza 490 m2.

5. Tuż obok skateparku, po jego południowej stronie znajdują się drzewa o największej średnicy. Są to topole, których obwód przekracza 350 cm. Warto zatrzymać się przy nich na chwilę.

6. Po minięciu topoli kierujemy się na zachód i dochodzimy do alei jesionów wyniosłych. Okazałe drzewa dostarczają niezapomnianych widoków. Obwód najstarszego z nich przekracza 200 cm.

Bibliografia

Pokorny Jaromir, Kaplicka Jirina, Drzewa Europu Środkowej, Warszawa 1980
Sokołowski Jan, Ptaki Polski, Warszawa 1988.
Cervinka Martin, Ferakova Viera, Haber Milan, Kresesanek Jaroslav, Paclova Libuse, Peciar Vojtech, Somsak Ladislav, Świat roślin i minerałów, Warszawa 1990
Opinia lokalizacyjna dla oddziału wydanego przez UMiG w Wolbromiu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, listopad 2005
Zaręba Marta, Mapa Ewidencyjna – działka ewidencyjna: 3779 1:1000, UMiG Wolbrom, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, październik 2005
Pracownia Badań Architektonicznych, Pracownia Dokumentów Naukowo-Historycznych, Pracownia Konserwacji Zabytków oddział w Krakowie, Studium historyczno-urbanizacyjne opracowane na zlecenie UMiG Wolbrom, Tom I, Kraków 1987-1988
Szota Wojciech, Gmina Wolbrom zakończyła rzeczywistą realizacje projektu “Park miejski – centrum rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży” [w:] ”Wieści Wolbromskie”, 15 grudnia 2006
Młodzieżówka w parku – UMiG Wolbrom, www.wolbrom.ilkus.pl/wolbrom,1565,ida,3310.html, kwiecień 2007
Dni Wolbromia 2007- UMiG Wolbrom, www.umigwolbrom.pl/wolbrom,1565,ida,2355.html, maj 2007
Drzewa i ich rozpoznawanie – Atlas drzew Polski, 2007
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – UMiG Wolbrom, www.wolbrom.inkus.pl/wolbrom,1565,ida,2126.html, kwiecień 2007

Uwagi

Informacje dodatkowe

Park miejski w Wolbromiu powoli odbudowuje dawną infrastrukturę. Obecnie jedynie główna aleja w pełni została odnowiona. Pokrywają ją betonowe płyty, biegnie wzdłuż niej oświetlenie, a na poboczu znajdują się ławki i kosze na śmieci. Niestety po bocznych alejach pozostały jedynie zdewastowane ławki. W całym parku nie ma natomiast żadnych szaletów, które byłyby przydatne w czasie dłuższego wypoczynku. Cały park od strony ulic jest ogrodzony, prowadzą do niego dwie bramy wejściowe: wejście główne od ulicy Krakowskiej i boczne od ulicy Konopnickiej. W parku powstał nowoczesny plac zabaw i skatepark. Z pewnością te elementy sprawią, że park stanie się miejscem aktywnego wypoczynku połączonego z zabawą i rozrywką. Duża różnorodność fauny i flory powoduje, że park jest również bardzo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania zajęć w terenie. Na pewno umożliwi rozpoznanie wielu gatunków i dostarczy cennych pomocy dydaktycznych.

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Zespół Szkół Gimnazjumim. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
ul. Szkolna 2
32-340  Wolbrom
e-mail: zszarzecze@op.pl , zszarzecze@interia.pl
Opiekun grupy:
Grzanka Sylwester 
Autorzy opisu:
Jadwiga Nocoń, Paulina Rutkowska, Magda Haberka, Justyna Barczyk, Martyna Banyś, Justyna Sobczyk, Klaudia Kołodziej, Żaneta Tracz, Anna Kardynał.
Współpracujacy nauczyciele:
Barbara Skorupka, Beata Szczepankiewicz
Podziękowania:
- Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Janinie Szczepankiewicz za udostępnienie danych związanych z historią i rozwojem szkoły oraz wszelką pomoc w realizowaniu projektu.
- Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, a w szczególności panu Łukaszowi Szlachcie za udostępnienie danych i pomoc w ich uzyskaniu.
- Pani Barbarze Skorupce, nauczycielce informatyki za pomoc w nagrywaniu plików z materiałami i przekazywanie informacji.
- Pani Renacie Kolanko, nauczycielce biologii za doradztwo merytoryczne.

Galeria

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych