Park w Młodojewie-Parcelach


Województwo: wielkopolskie

Powiat: słupecki

Obiekt parkowo-dworski położony jest we wsi Młodojewo-Parcele, przy drodze gminnej będącej łącznikiem pomiędzy drogą Słupca – Kleczew (nr 263) a wsią Młodojewo. Za parkiem, w odległości 1 km od Młodojewa w kierunku wschodnim, płynie rzeka Meszna w dolinie której występują łąki i pastwiska. Granicę północną obiektu stanowi droga dojazdowa do pól, a biegnący wzdłuż niej rów prowadzi wody do rzeki Meszny.
Powierzchnia parku wynosi 1,70 ha. Właścicielem parku jest Urząd Gminy w Słupcy, natomiast użytkownikami: Publiczne Gimnazjum w Drążnej oraz szkoły podstawowe w Koszutach i Młodojewie.

Historia

Pierwszy zapis w księdze wieczystej z dnia 6 marca 1871 roku (poz. 670) stwierdza, ze właścicielami majątku było rodzeństwo Elżbieta i Włodzimierz Gościńscy, którzy 20 czerwca 1873 r. przepisali go na Franciszka Zalewskiego, uważanego za założyciela parku (informacja ustna uzyskana od mieszkańców wsi). Zapisem z dnia 24 marca 1904 r. majątek przechodzi na spadkobierców, Zofię Wisułtyńską, Irenę Piwnowską i Annę Zaborowską, które 18 sierpnia 1904 r. zbywają go Konstancji i Józefowi Kurantowskim (Księgi Wieczyste 1904). Według informacji uzyskanych od mieszkańców wsi Młodojewo Parcele, właściciele Ci doprowadzili obiekt parkowo-dworski do najwyższego poziomu, zarówno pod względem wyglądu jak i zagospodarowania.
Kolejnym właścicielem majątku był Wojciech Kurantowski, który zarządzał nim od czerwca 1923 r. do 1939 roku. Następnie, 13 grudnia 1946 r. majątek przejął Skarb Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym czasie majątek został rozparcelowany. Budynki gospodarcze i dworek zostały udostępnione do zagospodarowania parcelantom.
W 1950 r. na terenie należącym niegdyś do majątku powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, a po jej rozwiązaniu, w roku 1957, magazyny Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Koninie. Obecnie właścicielem budynku jest pan Włodzimierz Gratunik.
Park w Młodojewie Parcelach pozbawiony przez szereg lat właściwego nadzoru uległ niekorzystnym przemianom. Najważniejsze to: zarastanie parku przez samosiejące się drzewa i krzewy, zaśmiecanie parku przez okolicznych mieszkańców, naturalne obumieranie drzew i gałęzi.
Do 2006 roku w parku nie było ławeczek, koszy na śmieci. Niczym nieograniczony wjazd do parku umożliwiał mieszkańcom okolicznych miejscowości korzystanie z alejek parkowych jako skróconej drogi na pole. Powodowało to niekontrolowane poszerzanie alejek, niszczenie nawierzchni i roślin.
Znając walory parków wiejskich, piękno parku w Młodojewie-Parcelach oraz korzystając ze środków uzyskanych dzięki realizacji projektu “Szkoła Marzeń” nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Drążnej podjęli się trudnego zadania – renowacji parku. Zostały podjęte działania, które przywróciły świetność parku:
- wycinka chorych drzew, suchych gałęzi;
- oczyszczenie parku z gałęzi i samosiewek;
- sadzenie drzewek;
- montaż ławek, tablic, koszy na śmieci.
Prace trwały ponad 100 godzin. Wykonywało je ponad 200 osób: młodzież ze szkoły, nauczyciele, rodzice, pracownicy Urzędu Gminy w Słupcy, straż pożarna, okoliczni mieszkańcy.
Park jest częściowo oddalony od zabudowań sąsiednich wsi – wypełnia pomiędzy nimi lukę i spełnia rolę urbanistycznego łącznika. Park jest bardzo cennym i pożądanym obiektem w tym krajobrazie, stanowi bowiem jedyne większe skupisko zieleni wysokiej w tej okolicy, gdzie znajdują schronienie ptaki – sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami.
Teren parku jest doskonałym miejscem do realizacji wielu zagadnień programowych z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska. Dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Drążnej park stanowi szkolną ostoję przyrody. Odbywają się tu lekcje biologii, geografii, festyny środowiskowe i spotkania młodzieży.

Przyroda

Inwentaryzacja drzew miała miejsce w 2006 roku. Wykonali ją uczniowie Publicznego Gimnazjum w Drążnej pod kierunkiem nauczyciela biologii – Danuty Samul. Drzewa mierzono na wysokości 1,30 m od ziemi, z dokładnością do 1 cm.
W parku znajduje się 289 osobników drzew z tego 153 osobniki o obwodzie od 100 do
200 cm, 35 osobników – od 201 do 300 cm, 2 osobniki od 301 do 400 cm i 6 osobników – o obwodzie od 401 do 500 cm. Najliczniej reprezentowanym, a zarazem najcenniejszym gatunkiem – obok dębu szypułkowego – jest klon polny (92 osobniki).
Szczegółowy wykaz gatunków drzew:
Klon polny (Acer campestre L.) - 92 osobniki;
Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) – 61 osobników;
Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – 34 osobniki;
Grab zwyczajny (Carpinus betulus L.) – 33 osobniki;
Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) – 16 osobników;
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall) – 13 osobników;
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 12 osobników;
Robinia Akacjowa (Robinia pseudacacia L.) – 9 osobników;
Grusza pospolita (Pyrus communis L.) – 8 sosbników;
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 7 osobników;
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.) – 2 osobniki;
Orzech włoski (Juglans regia L.) – 1 osobnik;
Topola czarna (Populus nigra L.) – 1 osobnik.
W parku znajduje się 6 pomników przyrody: pięć dębów szypułkowych o obwodzie w pierśnicy od 383 do 453 cm i lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 460 cm (decyzja Wojewody Konińskiego z dnia 2.11.1979 r.)
Krzewy w parku reprezentowane są przez: dziki bez czarny, leszczynę pospolitą, lilak pospolity, tawułę średnią, dereń świdwę. Bardzo cennym gatunkiem podnoszącym walory parku jest bluszcz pospolity, który zajmuje 1 powierzchni parku, rozciągając się po podłożu i wspinając się po drzewach.

Ścieżka

Ścieżka została zaprojektowana w oparciu o walory przyrodnicze parku.
1. Ścieżka rozpoczyna się przy wejściu do parku. Zapoznajemy się z tablicą informacyjną.
2. Po wejściu do parku i przejściu kilkunastu metrów ścieżką warto zatrzymać się i zwrócić uwagę na rozpościerające się po lewej i prawej stronie “dywany” bluszczu pospolitego. Pnącze to jest charakterystyczne dla Parku w Młodojewie, porasta większą część parku i nadaje mu wyjątkowy, nieco tajemniczy charakter. W tym miejscu można zwrócić uwagę na mnogość zwierząt, zwłaszcza owadów, które znajdują schronienie w bluszczu.
3. Idąc dalej skręcamy w prawo i po kilkunastu metrach w lewo, następnie kładką wchodzimy na kopiec – wzniesienie, znajdujące się w centralnej części parku. Kopiec obsadzony jest licznymi krzewami.
Z wzniesienia możemy ujrzeć panoramę parku. Zwracamy uwagę na różnorodność gatunków drzew, porównujemy ich pokrój, wielkość, rodzaj kory, podkreślamy różnię między korą dębu a kora grabu, która jest widoczna z daleka. Wskazujemy położenie pomników przyrody. Wiosną w dnie parku kwitną liczne fiołki wonne.
4. Po zejściu z wzniesienia kierujemy się nieco w lewo w kierunku pomnika przyrody – lipy drobnolistnej. Lipa ma właściwości lecznicze i jest drzewem nektarodajnym.
5. Dalej idziemy w prawo ku skrajowi parku, zatrzymujemy się w połowie drogi przy klonach. Możemy tu zaobserwować różnice między klonem polnym a klonem zwyczajnym. Możemy również zatrzymać się i podsłuchać życie parku. Wystarczy przez chwilę pobyć w ciszy by z łatwością wychwycić co najmniej kilka ptasich śpiewaków. W parku zobaczyć i usłyszeć można miedzy innymi: ziębę, sikorę bogatkę, sikorę modrą, pełzacza ogrodowego, sierpówkę oraz słowika gnieżdżącego się w zaroślach parku.
6. Po dojściu do skraju parku zatrzymujemy się przy kolejnym pomniku przyrody – dębie szypułkowym. Warto dokładniej przyjrzeć się temu drzewu, wyszukiwać dziuplę, szczeliny w korze i zastanawić się jakie zwierzęta mieszkają na drzewie ptaki, owady… Dąb przypomina nam o ważnych funkcjach starych drzew, które kiedyś uważano za niepotrzebne i usuwano je, a dziś wiemy, że są one domem wielu zwierząt, grzybów i pełnią ważną funkcję w ekosystemie.
7. Wracamy na ścieżkę i udajemy się w kierunku południowego wyjścia.

Bibliografia

Białobok Stefan, Drzewoznawstwo, Warszawa 1955
Seneta Włodzimierz, Dendrologia, Warszawa 1991
Karpowicz W., Wykorzystanie ścieżki dydaktycznej w nauczaniu biologii [w:] Biologia w szkole 5/1990
Mowszowicz Jakub, Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych, WSiP, Warszawa 1979
Księgi Wieczyste, 1904 poz. 670, Urząd Gminy w Słupcy

Uwagi

Informacje dodatkowe
Silną stroną parku jest bez wątpienia fakt, że w wyniku naszych działań znajdują się w nim ławeczki i kosze na śmieci, które ułatwiają utrzymanie porządku na jego terenie. Niewątpliwym walorem parku w Młodojewie jest jego bogactwo przyrodnicze, obecność sześciu pomników przyrody i wielu gatunków drzew liściastych. Park położony jest w pobliżu drogi dzięki czemu dojazd do niego nie jest trudny.
Słabą stroną parku jest brak parkingu w jego pobliżu. Niekorzystnie na przyrodę parku wpływa fakt, iż mieszkańcy okolicznych miejscowości często skracając sobie drogę przejeżdżają przez teren parku samochodami i maszynami rolniczymi.
Obecnie park znajduje się pod opieką Gimnazjum w Drążnej.

Autorzy

Autorem pierwotnej wersji opisu parku powstałej w ramach projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży" jest:
Publiczne Gimnazjum w Drążnej
Drążna 38
62-400 Słupca
Opiekun grupy:
mgr Danuta Samul  
Autorzy opisu:
mgr Kinga Tylman (nauczyciel biologii), mgr Marcin Majdecki (nauczyciel geografii) oraz Szkolne Koło Przyjaciół Natury w składzie: Robert Działak, Sylwia Siwińska, Daria Pawlak, Paulina Bojarska, Ilona Kinecka, Jakub Kuraszyk, Artur Nowak, Dariusz Nowakowski, Rafał Sypniewski, Norbert Lorencki, Patrycja Kukulska, Daria Kaczmarek, Adrian Bartczak, Anna Chojnacka, Agnieszka Szwanke, Kamila Borowiec, Kacper Dobersztyn, Emilia Gołdych, Dawid Gratunik, Wioletta Jagielska, Jarek Jakubiak, Mateusz Jóźwiak, Joanna Ławniczak, Adam Marszałkowski, Kamil Pilarczyk, Kasia Różewicz, Karolina Strzelczyk, Justyna Walczak, Paweł Wojtczak, Adrian Wrotecki.
Współpracujacy nauczyciele:
mgr Anna Kozłowska, mgr Edyta Selka, mgr Krystyna Gorzelańczyk, mgr Barbara Bereszyńska
Podziękowania:
Serdeczne podziękowania dla:
- pani wójt Grażyny Kazuś za wsparcie i pomoc przy renowacji Parku w Młodojewie Parcelach,
- Rodziców: Marka Graczyka, Zygmunta Siudy, Krzysztofa Ratajkowskiego - za pomoc przy pracach porządkowych i wykonanie ławeczek,
- pracowników Urzędu Gminy w Słupcy oraz Straży Pożarnej w Młodojewie, Kamieniu i Słupcy.

Tagi


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Kontakt

(to jest kontakt w sprawie tej strony internetowej, a nie kontakt do zarządcy parku) 

Nazwa organizacji
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Adres organizacji
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
Telefon do organizacji
42 632 8118
Adres www organizacji
www.zrodla.org

 
 


Newsletter

wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje o naszych działaniach

Wyślij© 2010 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" | Dzień Pustej Klasy | PITy 2020 | zielone szkoły | oszczędzajmy wodę | edukacja globalna | Kalendarz świąt ekologicznych